Terug naar boven

Algemene voorwaarden

Voorwaarden zakelijk

Algemene Verkoop- Levering- en Betalingvoorwaarden.

 

Art. 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

 1.1      De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen, welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

 

 1.2      Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze verkoopvoorwaarden, gemaakt door personeel van de verkoper zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien hij deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd.

 

 Art. 2 Levering

 

 2.1      De levering geschiedt door het in de macht van de wederpartij komen van zaken. Vanaf de levering zijn de zaken voor risico van de wederpartij, ook al is de eigendom nog niet overgegaan.

 

 2.2      Door verkoper opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper in gebreke te worden gesteld, waarbij verkoper een redelijk termijn van tenminste 14 dagen wordt gegeven om de levering alsnog na te komen.

 

 Art. 3 Reclames (Klachten)

 

 3.1      Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken te zijn ingediend. Reclames met betrekking tot onzichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na het ontdekken van het gebrek of het redelijkerwijs behoren te ontdekken te worden ingediend. De mogelijkheid tot reclameren met betrekking tot onzichtbare gebreken vervalt een jaar na ontvangst van de geleverde zaken.

 

 3.2      Reclames ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de, in de verkoopvoorwaar­den gestelde termijn.

 

 3.3      Retourzendingen en annuleringen kunnen slechts met toestemming van de verkoper geschieden, alleen binnen 4 uur na het plaatsen van uw bestelling. Later annuleren is niet mogelijk, uw order is dan al verwerkt, in ons externe magazijn verzameld en het transport is dan al geboekt. Bij annulering wordt 20% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht. Wij adviseren u goed op te letten wat u bestelt, controleer dus goed de afmetingen, het voltage en de andere specificaties van de producten. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen per telefoon, chat of e-mail.

 

 Art. 4 Aansprakelijkheid

 

 4.1      Verkoper is ten aanzien van een toerekenbare tekortko­ming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad, uitsluitend aansprakelijk indien en voorzover deze door Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen wordt gedekt, tot de door verzeke­raar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

 

 4.2      De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vertraging in de aflevering, gederfde winst, stagnatieschade en andere gevolgschade is uitgesloten.

 

 4.3     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van verkoper gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevende ondergeschikten.

 

 Art. 5 Prijsverhogingen

 

Indien na de datum van het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

 

Bij een verhoging van meer dan 15% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden. 

 

 Art. 6 Eigendomsvoorbehoud en Recht van Reclame

 

 6.1      Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle aan de wederpartij geleverde en te leveren zaken, totdat de koopprijs van al deze zaken geheel is voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die verkoper tegen wederpartij mocht verkrijgen wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een van zijn verplichtingen jegens verkoper.

 

 6.2      Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die verkoper uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben.

 

 6.3      In geval van niet tijdige betaling door koper kunnen de geleverde zaken terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of in gebreke stelling.

 

 Art. 7 Betalingen

 

 7.1      Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurda­tum te geschieden. Daarna geldt een rentevoet van 1% per maand, te rekenen vanaf factuurdatum over het open­staande bedrag.

 

 7.2      Incassokosten en retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.

 

 Art. 8 Incassokosten

 

 8.1      Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 45,38 verschuldigd. Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzake­lijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmer­king.

 

 8.2      De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instan­ties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeen­komst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is/gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

 Art. 9 Kredietbeperking

 

Verkoper is gerechtigd een toeslag, met betrekking tot kredietbeperking, van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

 Art. 10 Verschijning nieuwe catalogus of prijslijst

 

Door het verschijnen van een nieuwe catalogus of prijslijst vervallen alle voorgaande daarvan afwijkende aanbiedingen.

 

 Art. 11 Bevoegde Rechter

 

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijk rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Dordrecht. Spangenberg International B.V. blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 11060419.

 

Garantievoorwaarden

 

Spangenberg International B.V. kent twee vormen van garantie:

Uitgebreide Garantie

 

Deze vorm van garantie kan worden aangeschaft tegen bijbetaling van 5% van de totale aanschafwaarde. Dit is alleen mogelijk bij het moment van aanschaf van een nieuwe machine.

In geval van garantie wordt uw machine kosteloos afgehaald, gerepareerd en geretourneerd. Grote machines worden op locatie gerepareerd. Onderdelen, voorrijkosten en arbeidsuren worden dan niet in rekening gebracht.

 

Standaard Garantie

 

Deze vorm van garantie is de gebruikelijke garantie zoals hieronder in Art. 1 t/m Art. 10 omschreven.

 Art. 1 Gebreken

 

Gebreken aan een apparaat, welke aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn, worden door Spangenberg International B.V. met inachtneming van de onderstaande voorwaarden (art 2 t/m 6) kosteloos hersteld, met uitzondering van voorrijkosten, arbeidsloon, reisuren en een vergoeding per km (zie art. 7). Gebreken dienen onmiddellijk na constatering en binnen 12 maanden - bij bedrijfsmatig gebruik of een daarmee vergelijkbare belasting - na aflevering aan de eindgebruiker bij Spangenberg International B.V. te worden gemeld.

 

 Art. 2 Voorwaarden

 

Niet onder garantie vallen licht breekbare onderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen. Geen aanspraak op garantie bestaat in geval van geringe afwijkingen van de gewenste eigenschappen, voor zover deze voor de waarde en de functionaliteit van het apparaat niet van belang zijn, of in geval van schade als gevolg van de chemische en elektrochemische inwerking van water en in het algemeen als gevolg van anomale omgevingsfactoren, ondeugdelijke bedrijfsomstandigheden of contact met stoffen waartegen het apparaat anderszins niet bestand is. Een aanspraak op garantie bestaat evenmin indien de gebreken aan het apparaat terug te voeren zijn op onjuist gebruik, ondeugdelijk onderhoud of niet-inachtneming van de gebruik- of montage-instructies. Een aanspraak op garantie vervalt, indien reparaties of ingrepen worden uitgevoerd door personen die daartoe niet door Spangenberg International B.V. gemachtigd zijn, of indien de apparaten worden voorzien van reserveonderdelen, uitbreidingen of toebehoren anders dan originele onderdelen en daardoor een gebrek veroorzaakt wordt.

 

 Art. 3 Afwikkeling

 

Garantiegevallen worden op een zodanige wijze afgewikkeld dat ondeugdelijke onderdelen vervangen worden, waarbij het onderdeel niet in rekening wordt gebracht, zulks ter beoordeling van Spangenberg International B.V. Apparaten waarvan vervoer redelijkerwijs mogelijk is en waarvoor op grond van onderhavige garantievoorwaarden aanspraak op garantie gemaakt wordt, dienen aan Spangenberg International B.V. overhandigd of opgestuurd te worden. Een aanspraak op reparatie ter plaatse is slechts mogelijk bij gebruik van niet-verplaatsbare apparaten.

 

 Art. 4 Bruikleen

 

Voor zover herstelwerkzaamheden door Spangenberg International B.V. redelijkerwijs niet mogelijk zijn, is er een mogelijkheid om een machine te huren, mits deze beschikbaar is. Bij levering van een vervangend apparaat behoudt Spangenberg International B.V. zich het recht voor een redelijke gebruiksvergoeding in rekening te brengen voor de tot dan toe genoten gebruiksduur. De gebruiksvergoeding is per apparaat verschillend, Spangenberg International B.V. zal u van te voren hierover inlichten.

 

 Art. 5 Termijn

 

Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantietermijn en vormen evenmin het begin van een nieuwe garantietermijn. De garantietermijn voor ingebouwde reserveonderdelen eindigt tegelijk met de garantietermijn voor het apparaat als geheel.

 

 Art. 6 Aanspraak

 

Uitgebreidere of andere aanspraken - in het bijzonder aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat ontstane schade - zijn uitgesloten, voor zover de aansprakelijkheid niet voortvloeit uit wettelijke bepalingen van dwingend recht.

 

 Art. 7.1 Reparatie en Service – Tijdens kantooruren (8:30 tot 17:00)

 

Kosten bij reparatie en service op locatie met als startpunt Mijdrecht, Rendementsweg 24P:

 

Voorrijkosten:

0 – 50 km    € 65,- excl. BTW

51 – 75 km     € 85,- excl. BTW

76 – 100 km    € 105,- excl. BTW

> 100 km    € 1,27 excl. BTW per km (berekening op basis van heenrit)

 

Montage:

 € 60,- per uur excl. BTW arbeidsloon, met een minimum van 0.50 uur.

       

Kosten bij reparatie en service in de werkplaats van de verkoper:

 

Montage:

€ 60,- per uur excl. BTW arbeidsloon, met een minimum van 0.50 uur.

 

De verkoper kan voor u een afhaalopdracht verzorgen. Het apparaat wordt bij u afgehaald en eventueel geretourneerd. De ophaal- of verzendkosten zijn:

0   - 10 kg - € 15,- excl. BTW

10 - 20 kg - € 20,- excl. BTW

20 - 30 kg - € 25,- excl. BTW

Mini-pallet - € 45,- excl. BTW

Europallet - € 65,- excl. BTW

 

Indien vervoer van het apparaat mogelijk is, kunt u het apparaat versturen of afgeven op het adres van de verkoper; Rendementsweg 24P te Mijdrecht.

 

Het apparaat moet deugdelijk zijn ingepakt voor transport, de verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat tijdens transport (zie art. 2.3 algemene voorwaarden).

 

 Art. 7.2 Reparatie en Service – Buiten kantooruren (17:00 tot 23:00)

 

Van 17:00 t/m 21:00 uur – Kosten van Art. 7.1 te vermeerderen met 50%

Van 21:00 t/m 23:00 uur – Kosten van Art. 7.1 te vermeerderen met 75%

 

 Art. 8 Vaststelling

 

Wanneer het een garantiegeval betreft, zulks ter beoordeling van Spangenberg International B.V., dan worden de te vervangen onderdelen niet in rekening gebracht. In het geval dat door Spangenberg International B.V. niet zeker kan worden vastgesteld dat het gaat om garantie en dit in overleg met de fabrikant zal moeten worden besloten, worden de totale kosten inclusief de te vervangen onderdelen in zijn geheel gefactureerd. Wanneer, na overleg met de fabrikant, blijkt dat het gaat om garantie, zullen de vervangen onderdelen worden gecrediteerd. Kosten voor transport, onderzoek en montage vallen niet onder garantie

 

 Art. 9 Wederverkoop

 

In geval van wederverkoop aan de tussenhandel wordt de handelaar, in deze zaak de koper, geacht zelf calamiteiten naar behoren op te lossen. De handelaar heeft zelf de verantwoordelijkheid om een calamiteit te beoordelen en, indien noodzakelijk, een bezoek af te leggen aan de uiteindelijke gebruiker van de machine. De afnemer staat vrij contact op te nemen voor telefonische ondersteuning van de verkoper. Indien onderdelen vervangen moeten worden onder garantie, moeten deze onderdelen worden aangeboden ter beoordeling. Gebeurt dit niet worden de onder garantie verstrekte onderdelen in rekening gebracht. De aan garantie onderhevige onderdelen worden naar de handelaar gestuurd, zodat reparatie kan plaatsvinden. De technische dienst van de verkoper kan worden ingeschakeld bij calamiteiten, voor de kosten verwijzen wij u naar artikel 7.1 en naar artikel 7.2.

 

Art. 10

 

Onderhavige garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte apparaten.

 

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 11060419.


Voorwaarden consumenten

Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Horecawebshop.com (Bezoek- en afhaaladres)
Rendementsweg 24P
3641SL Mijdrecht
Nederland

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00
Tel: +31 (0) 297 255472
Fax: +31 (0) 297 256445


KvK nummer: 11060419
BTW nummer: NL814131049B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6.   Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6a – Ruilen en herroepingsrecht

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronischecommunicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die:
  • tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper;
  • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • snel kunnen bederven of verouderen;
  • van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien koper hun verzegeling heeft
  • na ontvangst zijn gebruikt;
  • van kranten en tijdschriften.
 2. Indien de consumentkoper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Horecawebshop zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen. 

 Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  8. die gebruikt zijn
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a)   betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c)   betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Retourzendingen kunnen slechts met toestemming van de verkoper geschieden.

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de geleverde zaken te zijn ingediend. Reclames met betrekking tot onzichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na het ontdekken van het gebrek of het redelijkerwijs behoren te ontdekken te worden ingediend.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Reclames ontheffen de koper niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de, in de verkoopvoorwaarden gestelde termijn.

Artikel 15 - Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie,      mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten  bij Horecawebshop.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 16 - Persoonsgegevens

Horecawebshop.com zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Horecawebshop.com neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen van Horecawebshop.com, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 – Aansprakelijkheid

18.1 Verkoper is ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen dan wel uit onrechtmatige daad, uitsluitend aansprakelijk indien en voorzover deze door Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen wordt gedekt, tot de door verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.
18.2 De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van vertraging in de aflevering, gederfde winst, stagnatieschade en andere gevolgschade is uitgesloten.
18.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van verkoper gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevende ondergeschikten.
 
Artikel 19 – Links

De site van Horecawebshop.com kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Horecawebshop.com geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
 
Artikel 20 - Uw rechten

U kunt altijd aan Horecawebshop.com vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Horecawebshop.com vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Horecawebshop.com zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Horecawebshop.com hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 21 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 22 – Bevoegde Rechter

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijk rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Dordrecht. Horecawebshop.com BV blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 11060419.

 

Volgende
Merken
Assortiment
Beoordelingen
Feedback about www.horecawebshop.com
Volg en Like ons!
Nieuwsbrief
Vul hieronder uw e-mailadres in om onze nieuwsbrief te ontvangen:

 
Keurmerk

Showroom

Veilig betalen
MultiSafePay Veilig Betalen
Forum
Heeft u een vraag over onze machines, bent u benieuwd naar ervaringen van onze klanten, of wilt u meediscussieren over de laatste ontwikkelingen in de horeca? Bezoek ons Forum.